حسرت همدانی

یارِ ما روزِ سیه چون شامِ هجران کرد و رفت
خاطرِ جمعی چو زلفِ خود پریشان کرد و رفت