حسرت همدانی

آن زمانم که تو از دیده نهان می گشتی

کاش می مردم و در خاک نهان می گشتم