حسرت همدانی

آشوبِ فرنگی تو و غارتگر اسلام

برهم زنِ ایمانی و هم رهزنِ دینی