حمید مصدق

چه کسی می خواهد
من و تو ما نشویم؟
خانه اش ویران باد