حمید مصدق

چه انتظار عظیمی نشسته در دل ما
همیشه منتظریم و کسی نمی آید