حمید مصدق

چنان شکست زمانه پرم که پندارم
شکنجه های تو بر من محبت امیز است