حمید مصدق

خواب را دریابم
که در آن دولت خاموشی‌هاست