حمید مصدق

ز من چگونه گریزی
تو و گریز از خویش؟
به سوی عشق بیا
وارهان دل از تشویش