حمید مصدق

ز روی دیده‌ی من پلکِ غرقِ خواب گشود
کسی که پنجره را رو به آفتاب گشود