حمید مصدق

شیشه ی پنجره را باران شست
از دلِ من اما
چه کسی نقشِ تو را خواهد شست