حمید مصدق

غروب مژده‌ی بیداری سحر دارد
غروب از نفسِ صبحدم خبر دارد