حمید مصدق

وقتی تو با منی
گویی وجود من
سُکرآفرین نگاهِ تو را نوش می‌کند