حمید مصدق

به باد سست نهاد اعتماد شاید کرد
به یار سست نهاد اعتماد؟ ای فریاد …