حمید مصدق

تو به اندازه ی تنهایی من خوشبختی
من به اندازه ی زیبایی تو غمگینم