حمید مصدق

تو مپندار که خاموشی من
هست برهانِ فراموشی من