حمید مصدق

تو رفتی و گل و ریحان تو را صدا کردند
و برگ برگِ درختان تو را صدا کردند