حمید مصدق

تو مثل چشمه ی نوشینِ کوهسارانی
تو مثل قطره ی باران نوبهارانی