حمید مصدق

تو را به خامی اگر خوش خیال خوابی هست
به خیلِ خوابِ خود ای خوبرویِ من خوش باش