حمید مصدق

از تو می‌گیرد وام
هر بهار این همه زیبایی را