رهی معیری

رفت از قفایِ او دلِ از خود رمیده ام
بی‌تاب‌تر ز اشکِ به دامن دویده ای