رهی معیری

روزگارت ، به جان بود دشمن
ای که همرنگِ روزگار نَه‌ای