رهی معیری

رازِ دل پیشِ دوستان مگشای
گر نخواهی که دشمنان دانند