رهی معیری

روزِ عید آمد و هنگام بهار است امروز
بوسه ده ای گل نو‌رُسته که عید است و بهار