رهی معیری

رفته از کویِ تو چون بویِ تو همراهِ نسیم
این گلستان به خس و خارِ چمن ارزانی