رهی معیری

زنده باد آن کس که هست از جان هوادارِ وطن
هم وطن غمخوارِ او ، هم اوست غمخوارِ وطن