رهی معیری

سیاهی از رخ شب می‌رود ولی از دل
نمی‌رود غمِ دیرینه ای که من دارم