رهی معیری

سعی طبیب ، موجب درمان درد نیست
از خود طلب دوایِ دلِ مبتلایِ خویش