رهی معیری

نه من پرستش روی نکو نمایم و بس

کسی که روی نکو را نمی پرستد کیست؟