رهی معیری

سپید گشت دو چشمم به انتظار شبی
که پیشِ زلف تو گویم حدیثِ بختِ سیاه