رهی معیری

ساقی بده پیمانه ای ، زان مِی که بی‌خویشم کند
بر حُسن شورانگیز تو ، عاشق‌تر از پیشم کند