رهی معیری

سگ که افسانه در وفاداری است
بِه از آن کس که از وفا عاری است