رهی معیری

شادی کن اگر طالبِ آسایش خویشی
کآسودگی از خاطرِ ناشاد گریزد