رهی معیری

شب تا سحر از ناله ی دل خواب ندارم
راحت به شب از چشمِ پرستار گریزد