رهی معیری

شکوه ای نیست ز طوفانِ حوادث ما را
دل به دریا زدگان ، خنده به سیلاب زنند