رهی معیری

شدم به یادِ تو خاموش آنچنان که دگر
فغان هم از دلِ سنگم به در نمی آید