رهی معیری

صیاد ز پیش آید و گرگِ امل از پی
آن صیدِ ضعیفم که رهِ پیش و پسم نیست