رهی معیری

آزار ما به مور ضعیفی نمی‌رسد
داریم دولتی که سلیمان نداشته است