رهی معیری

طریقِ عقل بود ترکِ عاشقی دانم
ولی ز دستِ من این کار برنمی‌آید