رهی معیری

طفل را اندیشه‌ی فردای سختی نیست نیست
طالب دنیا غم عقبی نمیداند که چیست