رهی معیری

عشقِ روزافزونِ من از بی‌وفایی‌هایِ توست
می گریزم گر به من ، یک دم وفاداری کنی