رهی معیری

غیر ز دلخواهِ تو آگاه نیست
زانکه دلی را به دلی راه نیست