رهی معیری

گفتی اندر خواب بینی بعد از این رویِ مرا
ماهِ من! در چشمِ عاشق آب هست و خواب نیست