رهی معیری

گَرَت به فرّ جوانی امیدواری‌هاست
جهانِ پیر تو را ناامید گرداند