رهی معیری

گر من از گردشِ ایّام ملولم نه عجب
آنکه خوشدل بود از گردش ایّام کجاست؟