رهی معیری

گل و بلبل همه در بوس و کنارند ز عشق
گلِ من! سر مکش از عاشقی و بوس و کنار