رهی معیری

گفتی که سوز عشقِ تو با من چه می کند؟
روشن بود که برق به خرمن چه می‌کند