رهی معیری

گر نه مراد من دهی ، تن به هلاک می‌دهم
چند به وعده خوش کنم ، جانِ به لب رسیده را؟