رهی معیری

آنکه خواب خوشم از دیده ربوده‌ست تویی
وآن که یک بوسه از آن لب نربوده‌ست منم