رهی معیری

ما را هوای خنده چو گل‌های باغ نیست
ما لاله‌ایم و بهره‌ی ما غیرِ داغ نیست