رهی معیری

منال بلبلِ مسکین به دامِ غم زین بیش
که ناله در دل گل کارگر نمی‌آید